top of page

"הקול האנושי חי כשלמות אצל כל אדם.
לא לפיתוח הוא זקוק כי אם לגילוי."

ולבורג ורבק-סוורדסטרום

boyssing.gif

"הדרך לגילוי הקול" נובעת מתפיסה שלמותית של האדם. היא ניתנה ע"י הזמרת השוודית ורבק סוורדסטרום במהלך המאה ה – 20 בתמיכתו של רודולף שטיינר.
נקודת המוצא היא הכרת האלמנט החי - "נשמת" הצליל, אותו כוח הזורם ומחבר בין הצלילים, באמצעותו אנו מגלים–מסירים את "הקליפות" מעל קולנו ומביאים אותו להתגשמותו המלאה.

bottom of page